Vilkår og betingelser

 

VIKTIG INFORMASJON: Forhandlere, grossister og andre tredjeparter har forskjellige strekkodekrav og begrensninger. Vi garanterer ikke at strekkodene våre vil oppfylle tredjeparts krav til aksept av strekkoder, selv om vi har notert oss de forskjellige begrensningene og kravene vi er klar over (se siden for Godkjenning av strekkoder). Du er eneansvarlig for å bekrefte at strekkodene våre oppfyller tredjeparts strekkodekrav før du bestiller hos oss. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vilkårene nedenfor.

1.      Definisjoner

1.1 «Selgeren» betyr Stekkoder Norge

1.2 «Kjøper» betyr enhver person som godtar et tilbud på varer eller tjenester fra selgeren eller hvis ordre på varer eller tjenester aksepteres av selgeren.

1.3 “varer” betyr varer som selgeren skal levere til kjøperen.

1.4 “tjenester” betyr alle tjenester som selgeren skal levere til kjøperen.

1.5 «vilkår» og / eller «vilkår» betyr vilkårene og betingelsene som er angitt her, og eventuelle spesielle eller tilleggsvilkår skriftlig avtalt av selgeren.

1.6 «skriving» inkluderer via post eller e-post.

1.7 «nettsted» eller «nettsted» betyr dette nettstedet.

2.      Vilkårene

2.1 Disse vilkårene gjelder for alle kontrakter for salg av varer fra selgeren til kjøperen og skal anses å erstatte og ekskludere alle andre vilkår og betingelser, inkludert alle som kjøperen kan søke å bruke under en innkjøpsordre, bekreftelse på bestilling eller lignende dokument.

2.2 Ingen endring eller tillegg til disse vilkårene vil være effektive med mindre det er avtalt skriftlig av en behørig autorisert representant fra selgeren.

2.3 Ingen ansatt eller agent for selgeren er autorisert til å komme med noen uttalelser angående varer på selgerens vegne med mindre slike fremstillinger er bekreftet skriftlig av selgeren, og eventuelle fremstillinger uten skriftlig bekreftelse fra selgeren kan ikke stole på i forbindelse med noen kontrakt.

2.4 Inntil selgeren sender varen til kjøperen eller kjøperens skriftlige aksept av et tilbud fra selgeren for levering av varer eller tjenester (avhengig av hva som først skjer), skal det ikke oppstå noen kontrakt for salg av varer eller tjenester.

2.5 Selgeren skal ha rett til å korrigere uten noe ansvar fra selgerens side og uten forhåndsvarsel om feil eller mangler i salgslitteratur, prisliste, aksept av tilbud, tilbud, faktura eller annet dokument utstedt av selger.

2.6 Når kjøper aksepterer levering av varene eller skriftlig aksepterer et tilbud for levering av varer eller tjenester, skal en slik aksept anses som aksept for disse vilkårene.

2.7 Ved å bruke nettstedet anerkjenner kjøperen at de har lest, forstått og godtatt disse vilkårene og godtar å være bundet av dem.

2.8 Hvis du bruker dette nettstedet på vegne av et selskap, en forening, et partnerskap eller en annen slik enhet («enhet»), garanterer kjøperen at de er autorisert til å godta disse vilkårene og foreta kjøp av produkter på vegne av Enhet.

3.     Accept af bestillinger

3.1 Annonsering av varer eller tjenester på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud om å selge. Mottaket av en ordrebekreftelse (elektronisk, faks eller annet skjema) utgjør ikke vår aksept av bestillingen din, eller bekrefter vårt tilbud om å selge. Selger forbeholder seg retten til å godta eller avvise bestillingen din av en eller annen grunn.

4.     Priser

4.1 Selgeren gjør sitt ytterste for å ha alle produktene som tilbys på nettstedet vårt på lager og til den oppgitte prisen. Prisinformasjonen og tilgjengelighetsinformasjonen som presenteres på nettstedet vårt er den nyeste informasjonen vi har, men dessverre oppstår feil, og denne informasjonen utgjør ikke en garanti for pris eller tilgjengelighet.

4.2 Hvis et produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig for levering, vil vi gjøre vårt beste for å gi deg beskjed. Forventede leveringsdatoer er avhengig av mange faktorer utenfor vår kontroll og kan endres.

4.3 Prisen for varene eller tjenesten skal være den på Selgers nåværende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt av Selgeren.

5.      Betaling

5.1 Selger er forberedt på å vurdere søknader om kredittkontoer fra bedriftskunder underlagt godkjente referanser.

5.2 Ikke-kredittkonto Kjøpere må foreta full betaling av alle fakturaer før forsendelse av varer.

5.3 Betaling kan skje med kontanter, sjekk, kreditt eller bankoverføring.

5.4 Kjøpere med kredittkontoer må betale fullstendig på de avtalte kredittvilkårene, som ikke skal være mer enn 30 dager fra fakturadatoen med mindre annet er skriftlig avtalt av selgeren.

5.5 Hvis en faktura blir forfalt for betalingsrenter, betales 2% per måned fra datoen forfallet av fakturaen til betalingsdagen. Slike renter skal påløpe både før og etter enhver dom.

6.     Leveranse

6.1 Selgeren vil ta alle rimelige forholdsregler for å holde seg til en estimert leveringsdato, men tiden skal ikke være avgjørende. Selgeren er ikke ansvarlig for tap som følge eller på annen måte oppstår direkte eller indirekte på grunn av manglende oppfyllelse av en estimert leveringsdato. Selger forbeholder seg retten til å foreta levering i forkant av den angitte leveringsdatoen med rimelig varsel til kjøperen.

6.2 Metoden for utsendelse av alle varer skal være selgerens absolutte skjønn.

6.3 Levering av varer skjer normalt via e-post. Noen varer sendes automatisk via e-post innen få minutter etter bestilling, andre varer blir opprettet manuelt og sendt til deg, vanligvis innen 48 timer, avhengig av dagen og tidspunktet bestillingen din er plassert.

7.     Eierskap og risiko

7.1 Ved levering av varene til kjøperen eller etter at varene oppbevares i selgerens lokaler på kjøpers forespørsel, skal risikoen i varene umiddelbart overføres til kjøperen.

7.2 Tittelen på varene forblir selger inntil fakturaen for varene er betalt i sin helhet.

7.3 Kjøper skal oppbevare varene som selgers forvaltningsagent og redningsmottaker til det tidspunktet eiendomsretten overgår til kjøperen og skal oppbevare varene riktig og beskyttet og forsikret og identifisert som selgers eiendom.

7.4 Selv om kjøpesummen for varer levert til kjøperen skal være forfalt for betaling helt eller delvis, uten å berøre noen av dens andre rettigheter, kan selgeren gjenopprette og / eller selge varene eller noen av dem og kan inngå Kjøpers lokaler av sine tjenere eller agenter for å gjenopprette varene og har rett til å kreve tilbake alle kjøpskostnader i forbindelse med slik gjenvinning.

7.5 Inntil betaling for varer er fullført, skal ikke kjøper pantsette, belaste i sikkerhet eller på annen måte belaste varene som forblir selger.

8.     Garantier

8.1 Hver part garanterer at de har rett og full makt og myndighet til å inngå denne avtalen.

8.2 Selger garanterer at det vil overgå kjøperens gode tittel til produktene. Dette er den ENESTE garantien som utvides på produktene og kjøper godtar uttrykkelig at den tar produktene «SOM DET ER» og selgeren gir ingen andre garantier, uttrykkelig eller underforstått.

8.3 Selgers garanti trer ikke i kraft med mindre fakturaen for varene ble betalt innen forfallsdatoen.

8.4 Med unntak av det som er gitt i disse vilkårene, er alle garantier, vilkår eller andre vilkår underlagt lov, alminnelig lov eller på annen måte ekskludert i den grad loven tillater det.

8.5 Enhver beskrivelse uttrykker eller innebærer ikke en garanti for at produktene kan selges eller passer for et bestemt formål.

8.6 Selgeren er ikke ansvarlig for inkompatibilitet i bruksproblemer eller holdes ansvarlig overfor kjøperen på grunn av noen representasjon eller noen underforstått garanti, tilstand eller andre vilkår eller plikter i henhold til gjeldende rett for direkte eller indirekte spesielle eller følgeskader utgifter eller andre erstatningskrav overhodet enten forårsaket av uaktsomhet fra selger, dens ansatte eller agenter eller på annen måte som oppstår ut fra eller i forbindelse med levering av varer eller deres bruk eller videresalg av kjøperen av hvilken som helst art.

8.7 Selgeren garanterer ikke at strekkodeproduktene aksepteres av noen forhandler. Selger er ikke ansvarlig for manglende aksept eller bruksproblemer, eller holdes ansvarlig overfor kjøperen på grunn av manglende evne eller annen grunn til at selgerens strekkodeprodukter ikke godtas av noen forhandler, grossist eller annen part. Kjøperen erkjenner at det før kjøp av varer eller tjenester fra selger er det kjøpers ansvar å avgjøre om forhandlerne de har tenkt å levere, har spesifikke strekkodekrav eller begrensninger, og om selgerens varer og tjenester vil være egnet for dette formålet. Selgeren er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av UPC- eller EAN-strekkodene og / eller strekkodene fra kjøperen eller andre parter.

8.8 Selgeren gir ingen andre garantier, uttrykt eller underforstått med hensyn til varene, deres kvalitet, egnethet eller salgbarhet for spesifikk bruk eller formål. Enhver varegaranti gjelder bare for kjøperen og ikke for noen tredjepart, og intet ansvar eller følgeskader med hensyn til bruk av varene, uaktsomhet, misbruk eller modifikasjon aksepteres.

8.9 Kjøper samtykker spesifikt i at Selger ikke vil være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller andre lignende skader (uansett om slike skader er forutsigbare) som oppstår som følge av brudd på garantien, kontraktsbrudd, uaktsomhet, strengt ansvar, eller annen form for sivilrettslig ansvar knyttet til denne avtalen eller bruken av selgerproduktene. Selgeren gir ingen garantier for salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål med produktene.

8.10 Selgeren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte eller følgetap som (men ikke begrenset til) tap av fortjeneste, tap av marked eller konsekvenser av forsinkelse eller avvik, uansett forårsaket.

8.11 Startdatoen for alle garantier er leveringsdatoen til kjøperen fra selgeren.

8.12 Ethvert ansvar for følgeskader og tilfeldige skader fraskrives seg uttrykkelig.

8.13 Selgeransvaret er under alle omstendigheter begrenset til, og skal ikke overstige kjøpesummen som er betalt for de solgte varene eller tjenesten som gir opphav til slikt ansvar. Selgers betaling av et slikt beløp skal være den endelige og eksklusive løsningen i uttømming eller utilgjengelighet av noe annet middel som er spesifisert her, og skal ikke tolkes eller påstås av kunden å ha mislyktes i det vesentlige formålet.

8.14 Informasjonen, programvaren, produktene og tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig via nettstedet, kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir jevnlig lagt til informasjonen her. Selger kan når som helst gjøre forbedringer og / eller endringer på nettstedet.

8.15 Selgeren gir ingen uttalelser om egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, aktualitet og nøyaktighet av informasjonen, programvaren, produktene, tjenestene og tilhørende grafikk som finnes på nettstedet for noe formål i det maksimale omfanget tillatt av gjeldende lov. All slik informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk leveres «som den er» uten garanti eller tilstand av noe slag. Selgeren fraskriver seg alle garantier og vilkår med hensyn til denne informasjonen, programvaren, produktene, tjenestene og tilhørende grafikk, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse.

8.16 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal selgeren under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle følgeskader eller eventuelle skader, inkludert, uten begrensning, skader for tap av bruk, data eller fortjeneste , som oppstår på grunn av eller på noen måte forbundet med bruk eller ytelse av nettstedet, med forsinkelse eller manglende evne til å bruke nettstedet eller relaterte tjenester, levering av eller unnlatelse av å tilby tjenester, eller for informasjon, programvare, produkter, tjenester , og relatert grafikk, hentet gjennom nettstedet eller på annen måte som følge av bruken av nettstedet.

9.      Force Majeure

9.1 Selgeren vil ikke være ansvarlig for forsinkelse i levering, eller unnlatelse av å levere, produkter hvis slik forsinkelse eller svikt skyldes årsaker utenfor dens rimelige kontroll, inkludert men ikke begrenset til, handlinger fra Gud, krig, terrorisme, arbeidstvister, forsinkelse eller svikt hos leverandører eller transport, eller statlige handlinger.

10. Kansellering av kontrakt / retur av varer / erstatning av mangelfulle varer

10.1 Ingen kontrakt kan kanselleres når den er akseptert av selgeren, og ingen varer kan returneres uten selgerens skjønn.

10.2 Selgeren gir ikke retur eller refusjon. Når en ordre er behandlet, tildeles strekkodenummerene umiddelbart til kjøperen, og de blir hans / hennes eiendom. Selgeren har ingen måte å kansellere en ordre eller returnere strekkodene til databasen. Selgeren har heller ingen måte å avgjøre om kjøperen har eller ikke har brukt noen av numrene han / hun kan prøve å returnere.

11. Endring av vilkår.

11.1 Selgerens aksept av en ordre er underlagt kjøperens samtykke til alle vilkårene og betingelsene som er angitt i disse vilkårene, og kjøperens samtykke til disse vilkårene skal antas fra kjøperens aksept av hele eller deler av varene eller tjenestene som er bestilt. Ingen tillegg eller modifikasjon av vilkårene er bindende for selgeren med mindre selgeren skriftlig er enige om det. Hvis en innkjøpsordre eller annen korrespondanse inneholder vilkår eller betingelser som er i strid med vilkårene og betingelsene i disse vilkårene, skal ikke selgerens aksept av en ordre tolkes som et samtykke til eventuelle ytterligere eller varierte vilkår, og vil heller ikke utgjøre en frafall eller endring fra selger av noen av vilkårene og betingelsene her.

11.2 Selgeren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre vilkårene som våre produkter og tjenester tilbys under. Den nyeste versjonen av vilkårene erstatter alle tidligere versjoner.

12.  Notices

12.1 Ethvert varsel som kjøperen skal gi selgeren, skal være skriftlig rettet til selgeren på hovedkontoret eller hovedkontoret og skal leveres personlig eller sendes med første rekommandert post til postadressen på siden Kontakt oss på dette nettstedet. Hvis det ikke er noen postadresse på den siden, kan det bli gitt beskjed til e-postadressen på den siden.

13. Gjeldende lover

13.1 Alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten skal bestemmes og styres av Norges lover. Til tross for det foregående, må enhver rettslig handling fra kundens side med hensyn til en transaksjon påbegynnes innen tre måneder etter at årsaken til søksmålet har oppstått.

14.   Separasjonsevne

14.1 Hvis en del av disse vilkårene blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal det ugyldige eller ikke-håndhevbare vilkåret defineres på nytt, eller et nytt tvangsfullbyrdelsesvilkår, slik at selgerens og kjøperens hensikt å godta bestemmelsene i disse vilkårene og vilkårene skal kunne håndheves i det fulle omfanget av gjeldende lover.

14.2 Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen helt eller delvis er ugyldige eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene i avtalen ikke bli påvirket av slik ugyldighet eller ikke håndhevbarhet.

15.   Intellectual Property

15.1 Brev, tilbud og forslag kan inneholde proprietær og konfidensiell informasjon som tilhører selgeren. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til noe innhold, immateriell eiendom, teknisk metode og tekst som er innlemmet i dokumentet. Det skal ikke brukes, avsløres eller reproduseres, helt eller delvis, til noe annet formål enn å evaluere dette dokumentet uten forutgående skriftlig samtykke fra selgeren. Tittelen i og til dette dokumentet og all informasjonen heri forblir til enhver tid hos selgeren.

16.   Ingen tredjepartsfordel

16.1 Bestemmelsene som er nevnt ovenfor er til fordel for partene her og gir ingen rettigheter, fordeler eller krav til noen person eller enhet som ikke er en part her.

17. Nøyaktighet

17.1 All informasjon på dette nettstedet er basert på oppdatert informasjon, og selv om selgeren prøver å sikre at materialet er riktig, kan ikke nøyaktighet garanteres, og selgeren gir ingen garantier for dets nøyaktighet.

18.  Site Revisions

18.1 All informasjon på dette nettstedet er basert på oppdatert informasjon. Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer på dette nettstedet når som helst uten forvarsel. Ved å gå inn på dette nettstedet, anerkjenner og godtar du herved disse endringene.

19.  Privacy Policy

19.1 Selgeren vil ikke selge, låne ut eller utlevere personlig kundeinformasjon til noen tredjepart som ikke er involvert i prosessen med å levere de nødvendige varene og tjenestene til kjøperen.

19.2 For betaling med kredittkort – Kortdata krypteres ved hjelp av SSL-teknologi og behandles direkte av eWAY, som er en PCI DSS-kompatibel betalingsbehandler. Ingen kortdata lagres på stedet. Det hele er kryptert og lagret på eWAYs sikre servere.

20. Hele avtalen

20.1 Dette utgjør hele avtalen mellom kjøper og selger. Plasseringen av en kjøpsordre skal anses å være aksept av disse vilkårene fra kjøperen. Disse vilkårene erstatter alle tidligere forslag, tilbud, diskusjoner, korrespondanse eller kommunikasjon angående denne transaksjonen. De kan bare endres etter en senere skriftlig avtale som er godkjent av selgeren.