Vilkår og betingelser

VIKTIG INFORMASJON: Forhandlere, grossister og andre tredjeparter har forskjellige strekkodekrav og begrensninger. Vi garanterer ikke at strekkodene våre vil oppfylle tredjeparts krav til aksept av strekkoder, selv om vi har notert oss de forskjellige begrensningene og kravene vi er klar over (se siden for godkjenning av strekkoder ). Du er eneansvarlig for å bekrefte at strekkodene våre oppfyller tredjeparts strekkodekrav før du bestiller hos oss. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vilkårene nedenfor.

 1. 1. Definisjoner

  1. «Selger» betyr Strekkoder Norge.
  2. «Kjøper» betyr enhver person som aksepterer et tilbud om varer eller tjenester fra selger, eller hvis bestilling av varer eller tjenester er akseptert av selger.
  3. «Varer» betyr alle varer som skal leveres av selgeren til kjøperen.
  4. «tjenester» betyr alle tjenester som selgeren skal levere til kjøperen.
  5. «Betingelser» betyr de vilkår og betingelser som er angitt her, og eventuelle spesielle eller ytterligere betingelser som er skriftlig avtalt av selgeren.
  6. «skriftlig» omfatter post, telefaks eller e-post.
 2. 2. Vilkår og betingelser

  1. Disse vilkårene gjelder for alle avtaler om salg av varer fra selgeren til kjøperen og skal anses å erstatte og utelukke alle andre vilkår og betingelser, inkludert alle vilkår og betingelser som kjøperen måtte søke å anvende i henhold til en innkjøpsordre, ordrebekreftelse eller lignende dokument.
  2. Ingen endringer eller tillegg til disse vilkårene og betingelsene skal være gyldige med mindre de er skriftlig godkjent av en behørig autorisert representant for selgeren.
  3. Ingen av selgerens ansatte eller agenter er autorisert til å fremsette erklæringer om varer på vegne av selgeren med mindre slike erklæringer er skriftlig bekreftet av selgeren, og erklæringer som fremsettes uten selgerens skriftlige bekreftelse, kan ikke legges til grunn i forbindelse med en kontrakt.
  4. Inntil selgeren har sendt varene til kjøperen eller kjøperen skriftlig har akseptert et tilbud fra selgeren om levering av varer eller tjenester (avhengig av hva som inntreffer først), oppstår det ingen kontrakt om salg av varer eller tjenester.
  5. Selger står fritt til, uten ansvar fra selgers side og uten forutgående varsel, å korrigere eventuelle feil eller utelatelser i salgsmateriell, prisliste, aksept av tilbud, tilbud, faktura eller andre dokumenter utstedt av selger.
  6. Hvis kjøperen aksepterer levering av varene eller skriftlig aksepterer et tilbud om å levere varer eller tjenester, skal en slik aksept anses som en aksept av disse vilkårene.
  7. Ved å bruke nettstedet bekrefter kjøperen at han/hun har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og godtar å være bundet av dem.
  8. Hvis du bruker dette nettstedet på vegne av et selskap, en forening, et partnerskap eller en annen slik enhet («enhet»), garanterer kjøperen at han/hun er autorisert til å godta disse vilkårene og foreta kjøp av produkter på vegne av enheten.
 3. 3. Aksept av bestilling

  1. Annonsering av varer eller tjenester på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud om salg. Det at du mottar en ordrebekreftelse (elektronisk, på faks eller på annen måte), innebærer ikke at vi aksepterer din bestilling eller bekrefter vårt tilbud om salg. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise din bestilling uansett årsak.
 4. 4. Priser

  1. Selger gjør sitt ytterste for å ha alle produkter som tilbys på nettstedet vårt på lager og til den oppgitte prisen. Pris- og tilgjengelighetsinformasjonen som presenteres på nettstedet vårt, er den mest oppdaterte informasjonen vi har, men det kan dessverre forekomme feil, og denne informasjonen utgjør ingen garanti for pris eller tilgjengelighet.
  2. Hvis et produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig for utsendelse, vil vi gjøre vårt beste for å gi deg beskjed. Forventet leveringsdato avhenger av mange faktorer utenfor vår kontroll og kan endres.
  3. Prisen for varene eller tjenesten skal være som angitt i selgerens gjeldende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt med selgeren.
 5. 5. Betaling

  1. Selger er villig til å vurdere søknader om kredittkonto fra bedriftskunder under forutsetning av godkjente referanser.
  2. Kjøpere som ikke har kredittkonto, må betale fakturaen i sin helhet før varene sendes.
  3. Betaling kan skje med kontanter, kreditt eller bankoverføring.
  4. Kjøpere med kredittkonto må foreta full betaling på de avtalte kredittvilkårene, som ikke skal være mer enn 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt med selger.
  5. Hvis en faktura er forfalt, skal det betales en rente på 2 % per måned fra forfallsdatoen for fakturaen og frem til betalingsdatoen. Slike renter skal påløpe både før og etter en eventuell dom.
 6. 6. Levering

  1. Selger vil ta alle rimelige skritt for å overholde en forventet leveringsdato, men tiden er ikke avgjørende. Selger er ikke ansvarlig for tap som skyldes eller på annen måte direkte eller indirekte oppstår som følge av at en forventet leveringsdato ikke overholdes. Selger forbeholder seg retten til å levere før den oppgitte leveringsdatoen etter rimelig varsel til kjøper.
  2. Metoden for forsendelse av alle varer er etter Selgers skjønn.
  3. Levering av varer vil normalt skje via e-post. Noen varer sendes automatisk via e-post innen få minutter etter bestilling – dette gjelder strekkodenummer og pakker (EAN13, UPC, CD, DVD, AMAZON). Andre varer opprettes manuelt og sendes til deg i løpet av 2-48 timer, avhengig av dag og klokkeslett for bestillingen.
 7. 7. Eierskap og risiko

  1. Ved levering av varene til kjøperen eller etter at varene er lagret hos selgeren på kjøperens anmodning, går risikoen for varene umiddelbart over på kjøperen.
  2. Eiendomsretten til varene forblir hos selgeren inntil fakturaen for varene er betalt i sin helhet.
  3. Kjøperen skal oppbevare varene som selgerens fullmektig og kausjonist inntil eiendomsretten til varene går over til kjøperen, og skal oppbevare og beskytte varene på en forsvarlig måte, forsikre dem og identifisere dem som selgerens eiendom.
  4. Så lenge kjøpesummen for varer som er levert til kjøperen, helt eller delvis er forfalt til betaling, kan selgeren, uten at det berører noen av hans øvrige rettigheter, inndrive og/eller videreselge varene eller noen av dem, og kan ta seg inn i kjøperens lokaler ved hjelp av sine ansatte eller agenter for å inndrive varene, og skal ha rett til å inndrive alle kostnader som påløper i forbindelse med slik inndrivelse fra kjøperen.
  5. Inntil full betaling for varene er foretatt, skal kjøperen ikke pantsette, ta pant i eller på annen måte belaste varene, som forblir selgerens eiendom.
 8. 8. Garantier

  1. Hver av partene garanterer at de har rett og fullmakt til å inngå denne avtalen.
  2. Selger innestår for at varene er fri for material- og produksjonsfeil ved normal bruk, forutsatt at varene er brukt i samsvar med instruksjonene og normale industristandarder. Selger garanterer også at eiendomsretten til produktene overføres til kjøper. Dette er den ENESTE garantien som gis på produktene, og kjøperen godtar uttrykkelig at han overtar produktene «SOM DE ER», og at selgeren ikke gir noen annen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.
  3. Selgers garanti trer ikke i kraft med mindre fakturaen for varene er betalt innen forfallsdato.
  4. Med mindre det er angitt i disse vilkårene, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår som er underforstått ved lov, sedvanerett eller på annen måte, utelukket i den grad loven tillater det.
  5. Enhver beskrivelse uttrykker eller innebærer ingen garanti for at produktene er salgbare eller egnet for et bestemt formål.
  6. Selgeren skal ikke være ansvarlig for eventuelle problemer med inkompatibilitet eller være ansvarlig overfor kjøperen på grunn av noen representasjon eller underforstått garanti, betingelse eller annet vilkår eller noe ansvar i henhold til alminnelig lov for direkte eller indirekte spesielle tap eller utgifter eller andre krav, enten forårsaket av uaktsomhet fra selgeren, dennes ansatte eller agenter eller på annen måte, som oppstår som følge av eller i forbindelse med levering av varer eller deres bruk eller videresalg av kjøperen av noe slag.
  7. Selger garanterer ikke at strekkodeproduktene vil bli akseptert av noen forhandler og skal ikke være ansvarlig for eventuelle problemer med manglende aksept eller bruk eller være ansvarlig overfor kjøper på grunn av manglende evne eller annen årsak til at selgers strekkodeprodukter ikke aksepteres av noen forhandler, grossist eller annen part. Kjøper erkjenner at det er kjøpers ansvar å avgjøre om forhandlerne de har til hensikt å levere til, har spesifikke strekkodekrav, og om selgers varer og tjenester er egnet for dette formålet, før de kjøper varer eller tjenester fra selger.
  8. Selger gir ingen andre garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, med hensyn til varene, deres kvalitet, egnethet eller salgbarhet for noe spesifikt bruk eller formål. Enhver garanti for varene gjelder kun for kjøperen og ikke for noen tredjepart, og det aksepteres ikke noe ansvar eller følgeskader i forbindelse med bruk av varene, uaktsomhet, misbruk eller endring.
  9. Kjøperen samtykker spesifikt i at selgeren ikke er ansvarlig for spesielle, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller andre lignende skader som oppstår som følge av garantibrudd, kontraktsbrudd, uaktsomhet, objektivt ansvar eller andre former for erstatningsansvar i forbindelse med denne avtalen eller bruken av selgerens produkter. Selger gir ingen garantier for produktenes salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.
  10. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader, for eksempel (men ikke begrenset til) tap av fortjeneste, tap av marked eller konsekvenser av forsinkelse eller avvik, uansett årsak.
  11. Startdatoen for alle garantier er datoen for selgerens levering til kjøperen.
  12. Ethvert ansvar for følgeskader og tilfeldige skader er uttrykkelig utelukket.
  13. Selgers ansvar skal i alle tilfeller være begrenset til og skal ikke overstige kjøpesummen som er betalt for de solgte varene eller tjenestene som gir opphav til slikt ansvar. Selgers betaling av et slikt beløp skal være det endelige og eksklusive rettsmiddelet når alle andre rettsmidler som er spesifisert i dette dokumentet, er uttømt eller utilgjengelige, og skal ikke tolkes eller påstås av kunden å ha sviktet sitt vesentlige formål.
  14. Informasjonen, programvaren, produktene og tjenestene som finnes på eller er tilgjengelige via nettstedet, kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen på nettstedet endres med jevne mellomrom. Selgeren kan når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer på nettstedet.
  15. Selgeren gir ingen garantier for egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, aktualitet og nøyaktighet av informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk på nettstedet for noe formål, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. All slik informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk leveres «som den er» uten garantier eller betingelser av noe slag. Selger fraskriver seg alle garantier og vilkår med hensyn til denne informasjonen, programvaren, produktene, tjenestene og relatert grafikk, inkludert eventuelle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse.
  16. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal selgeren ikke under noen omstendighet være ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av bruk, data eller fortjeneste, som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med bruk eller ytelse av nettstedet, med forsinkelse eller manglende evne til å bruke nettstedet eller relaterte tjenester, levering av eller manglende levering av tjenester, eller for informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk innhentet via nettstedet eller som på annen måte oppstår som følge av bruk av nettstedet.
 9. 9. Force Majeure

  1. Selgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen eller manglende levering av produkter dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selgerens rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, terrorisme, arbeidskonflikter, forsinkelser eller svikt hos leverandører eller transportører, eller myndighetshandlinger.
 10. 10. Heving av kontrakt / retur av varer / erstatning av defekte varer

  1. Ingen kontrakt kan kanselleres etter at den er akseptert av selger, og ingen varer kan returneres unntatt etter selgers skjønn.
  2. Enhver påstått mangel ved varene må meldes til selgeren innen syv dager etter leveringsdatoen. Dersom leveransen avvises og kjøperen unnlater å underrette selgeren innen den angitte fristen, skal ingen avvisning av varene aksepteres, og hele kjøpesummen skal betales av kjøperen.
  3. Dersom selgeren mottar en gyldig reklamasjon basert på at varene som er levert i henhold til kontrakten er mangelfulle, har selgeren rett til etter eget skjønn å erstatte varene kostnadsfritt eller refundere kjøpesummen til kjøperen, og selgeren har ikke noe ytterligere ansvar overfor kjøperen.
 11. 11. Endring av vilkår

  1. Selgerens aksept av enhver bestilling er betinget av kjøperens samtykke til alle vilkårene i disse vilkårene, og kjøperens samtykke til disse vilkårene skal antas å følge av kjøperens aksept av hele eller deler av de bestilte varene eller tjenestene. Ingen tillegg eller endringer i vilkårene er bindende for selgeren med mindre selgeren har gitt sitt skriftlige samtykke. Hvis en innkjøpsordre eller annen korrespondanse inneholder vilkår som er uforenlige med vilkårene i disse vilkårene, skal selgers aksept av en ordre ikke tolkes som et samtykke til tilleggsvilkår eller endrede vilkår, og skal heller ikke utgjøre et frafall eller avvik fra selgers side fra noen av vilkårene i disse vilkårene.
  2. Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre vilkårene og betingelsene som våre produkter og tjenester tilbys under. Den nyeste versjonen av vilkårene og betingelsene erstatter alle tidligere versjoner.
 12. 12. Varsler

  1. Ethvert varsel som kjøperen skal gi selgeren, skal være skriftlig og adressert til selgeren på dennes hovedkontor eller hovedforretningssted, og skal leveres personlig eller sendes med rekommandert førsteklasses post eller e-post.
 13. 13. Gjeldende lover

  1. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten, skal avgjøres og reguleres av dansk rett. Uavhengig av det ovennevnte må ethvert søksmål fra kundens side i forbindelse med en transaksjon innledes innen tre måneder etter at årsaken til søksmålet har oppstått.
 14. 14. Separabilitet

  1. Hvis en kompetent domstol finner at noen del av disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal det ugyldige eller ikke-håndhevbare vilkåret omdefineres eller et nytt vilkår som kan håndheves, slik at selgerens og kjøperens intensjon med å godta bestemmelsene i disse vilkårene skal kunne håndheves i den grad gjeldende lover tillater det.
  2. Hvis en bestemmelse i denne avtalen helt eller delvis er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen ikke påvirkes av slik ugyldighet eller manglende håndhevbarhet.
 15. 15. immaterielle rettigheter

  1. Brev, tilbud og forslag kan inneholde proprietær og konfidensiell informasjon som tilhører selgeren. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, innhold, immaterielle rettigheter, tekniske metoder og tekst som er innarbeidet i dokumentet. Informasjonen kan ikke brukes, avsløres eller reproduseres, helt eller delvis, til noe annet formål enn å evaluere dette dokumentet uten skriftlig forhåndssamtykke fra selgeren. Selger beholder til enhver tid eiendomsretten til dette dokumentet og all informasjon som finnes i det.
 16. 16. Ingen fordeler for tredjepart

  1. Bestemmelsene ovenfor er utelukkende til fordel for partene i denne avtalen og gir ingen rettigheter, fordeler eller krav til noen person eller enhet som ikke er part i denne avtalen.
 17. 17. Nøyaktighet

  1. All informasjon på dette nettstedet er basert på aktuell informasjon, og selv om selgeren bestreber seg på å sikre at materialet er korrekt, kan nøyaktigheten ikke garanteres, og selgeren gir ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøyaktigheten.
 18. 18. Revisjoner av nettstedet

  1. All informasjon på dette nettstedet er basert på gjeldende informasjon. Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer på dette nettstedet når som helst uten forvarsel. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter og godtar du herved disse endringene.
 19. 19. Personvernerklæring

  1. Selger samtykker herved i at all informasjon som gis til Selger gjennom nettstedet, kun vil bli brukt til å gjøre tilgjengelig de varer og tjenester som tilbys på nettstedet. Selgeren vil ikke selge, låne ut eller avsløre denne informasjonen til noen tredjepart som ikke er involvert i prosessen med å levere de nødvendige varene og tjenestene til kjøperen.
  2. Ved betaling med kredittkort – Kortdata krypteres ved hjelp av SSL-teknologi og behandles direkte av eWAY, som er en PCI DSS-kompatibel betalingsbehandler. Ingen kortdata lagres på stedet. Alt er kryptert og lagret på eWAYs sikre servere.
 20. 20. Hele avtalen

  1. Dette utgjør hele avtalen mellom kjøper og selger. Avgivelse av en kjøpsordre skal anses som kjøpers aksept av disse vilkårene. Disse vilkårene erstatter alle tidligere forslag, tilbud, diskusjoner, korrespondanse eller kommunikasjon vedrørende denne transaksjonen. De kan bare endres ved en etterfølgende skriftlig avtale godkjent av selger.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.